REGULAMIN TURNIEJU

COUNTER STRIKE 2

5v5

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w turnieju e-sportowego w grę ''Counter-Strike 2'' oraz jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem (dalej: „Regulamin”).

3. Organizatorem Turnieju jest TNT Gaming Arena, KRAKOWSKA 14/5 33-100 Tarnów, NIP 8733286189 :, REGON: 522813615 (dalej: „Organizator”).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.

5. Aby turniej się odbył musi złosić się do nas conajmniej 8 drużyn.

6. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TURNIEJU

Turniej rozpoczyna się w dniu 30.04.2024 w lokalu TNT Gaming Arena, ul. Krakowska 14/5 33-100 Tarnów. Po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu z kapitanami drużyn.

Faza kwalifikacji będzie trwać maksymalnie dwa tygodnie od daty rozpoczęcia turnieju, a po jej zakończeniu kolejne dwa tygodnie faza finałowa.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Turnieju (dalej: „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Turnieju ukończyły 13 lat, posiada obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

*Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Turnieju za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;

2. Zgłoszenie udziału można podsyłać poprzez media społecznościowe (instagram, facebook) lub bezpośrednio zgłosić się w TNT Gaming Arena na ul. Krakowskiej 14/5.

3. Wpisowe (100zł od drużyny) można wpłacić:

osobiście w lokalu (ul. Krakowska 14/5, 33-100 Tarnów),

poprzez BLIK na numer telefonu: 691 796 556 w tytule: Nazwa drużyny.

na konto bankowe: 44 1140 2004 0000 3702 8269 3118 TNT Gaming Arena w tytule: Nazwa drużyny.

4. Uczestnik, biorąc udział w Turnieju potwierdza, że jest świadomy, że o efekcie danej rozgrywki i wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

5. Kodeks postępowania Każdy z Uczestników zobowiązany jest zachowywać się w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do pozostałych uczestników, przedstawicieli Administratora oraz innych osób trzecich. Każdy Uczestnik powinien zachowywać odpowiednią postawę oraz kulturę osobistą i kulturę wypowiedzi. Uczestnicy zobowiązani są rozstrzygać wszelkie spory w sposób kulturalny, z poszanowaniem innych uczestników. Zachowania wyrażające agresję słowną i fizyczną, groźby lub zastraszanie, a także naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobra osobiste, prawa czy obowiązki innych osób, traktowane będą jako stanowiące podstawę do nałożenia kary w sposób, jaki Administrator uzna za adekwatny, z dyskwalifikacją włącznie.

Ponadto, zabronione, pod karą dyskwalifikacji, jest:

wprowadzanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek modyfikacji klienta gry (tzw. Hacking);

wykorzystywanie urządzeń i/lub programów ingerujących lub wpływających na rozgrywkę, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Administratora (tzw. Cheating)

celowe (tj. bez konkretnego i zakomunikowanego powodu) rozłączanie się przed zakończeniem danej rozgrywki;

6. Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe.

7.Osoby posiadające VAC Bana z gry CS2 lub na koncie STEAM, nie mogą uczestniczyć w turnieju.

§ 4 ZASADY ROZGRYWEK

1. Format gry: 5v5 BEST OF 1, oraz BO3.

2. Turniej podzielony będzie na dwa etapy, w każdej z nich obowiązuje inny system rozgrywek.

3. Etap pierwszy-kwalifikacje:

system rozgrywek zależny jest od ilości zapisanych drużyn, wszystkie informacje dotyczące kwalifikacji organizator przekaże kapitanom drużyn po zakończeniu zapisów.

4.Etap drugi- finałowy (ilość drużyn 8)

mecze rozgrywane podczas eventu- system pojedynczej eliminacji BO3.

mapy wybierane są poprzez banowanie systemem: (BO3)

5. W rozgrywkach używamy tej samej nazwy drużyny, który podaliśmy w zapisach.

6. Drużyny będą rozstawiane w drabince zgodnie z systemem losującym zastosowanym przez Organizatorów lub kolejnością zgłoszeń.

7. Drabinka z meczami zostanie wygenerowana 30 kwietnia.

8. Drużyna, która spóźni się więcej niż 15 minut na ustalony termin meczu odpada z turnieju i przeciwnik przechodzi dalej.

9. Na turniej można przynieść własną myszkę, klawiaturę, podkładkę, czy słuchawki.

10. Na turnieju nie będzie możliwości wgrania własnego config'u z dysku, pendrive, czy jakiegokolwiek innego urządzenia. Każdy Team ma przed meczem maksymalnie 15 min na przygotowanie się do meczu.

11.Mecze odbędą się w godzinach ustalonych przez Organizatora w porozumieniu z kapitanami drużyn.

(!!!) KAŻDA Z DRUŻYN MA PRAWO O PRZENIESIENIE JEDNEGO TERMINU NA DANĄ ROZGRYWKĘ. JEŻELI OBIE DRUŻYNY ODMÓWIĄ I NIE BĘDĄ W STANIE SIĘ POROZUMIEĆ, ORGANIZATOR PRZYPISZE KONKRETNY OSTATECZNY TERMIN. JEŻELI KTÓRAŚ Z DRUŻYN SIĘ NIE WSTAWI, OZNACZAĆ BĘDZIE TO DYSKWALIFIKACJĘ.

12. Przegrana drużyna odpada z turnieju.

§ 5 DECYZJE ORGANIZATORA:

Wszystkie decyzje dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, weryfikowania spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, harmonogramu jak również decyzje w zakresie kar za niewłaściwe zachowania, leżą wyłącznie w gestii Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 6 NAGRODY

1. Pula nagród to 1000 ZŁ PLN lecz może się ona zmienić w zależności od liczby chętnych drużyn i są przeznaczone dla dwóch finałowych drużyn.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Turnieju i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

§ 8 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.04.2024

Oczekujemy od każdego uczestnika okazywania sobie szacunku i dobrej zabawy.

Do zobaczenia :D