REGULAMIN

TNT GAMING ARENA

Witamy w TNT gaming arena!

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://tntarena.plUżytkownik wchodząc na Stronę internetową, akceptuje niniejsze warunki.

Nasze zasady i warunki:

1. Postanowienia ogólne

1.1 TNT ARENA (zwana dalej „Dostawcą”) oferuje gry na komputerze, konsoli oraz gry planszowe. Maksymalnie do 40 osób. Jednocześnie na komputerach stacjonarnych może grać do 10 osób, a większe grupy grają w kilku rundach.

1.2 Znaki towarowe, logo, teksty i zdjęcia wyświetlane na stronie internetowej są własnością Dostawcy. Nie wolno Ci ich kopiować ani używać bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

1.3 Niniejsze warunki i wszelkie zawarte umowy, które zawierają niniejsze warunki podlegają prawu norweskiemu, a wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów norweskich.1.4 Dostawca zapewnia miejsce do przechowywania rzeczy osobistych podczas gry, z których korzystasz na własne ryzyko. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przechowywanych przez Państwa rzeczy osobistych.1.5 Przebywając na terenie Dostawcy, musisz zadbać o przestrzeganie kodeksów postępowania Dostawcy i regulaminów gier, przyjąć odpowiednie standardy zachowania oraz współpracować z instrukcjami wydawanymi przez pracowników Dostawcy. Dostawca nie będzie tolerował jakiegokolwiek zastraszania lub nękania wobec swoich pracowników. W takim przypadku Dostawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia gry i/lub poproszenia o opuszczenie lokalu lub odmowę wstępu.1.6 Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany, zamknięcia lub usunięcia szczegółów/eksponatów bez uprzedniego powiadomienia z przyczyn technicznych, operacyjnych lub innych, a w takich okolicznościach nie przysługuje zwrot kosztów.

JEDZENIE I PICIE

Nie wolno wnosić jedzenia i napojów na teren Belong Arena, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z personelem .Upewnij się, że wszelkie resztki jedzenia, które spadają na podłogę, zostały zebrane / wytarte tak szybko, jak to możliwe i natychmiast zgłoś wszelkie rozlania członkowi personelu

PRAWA GRY

GAME może odmówić dostępu i zapewnić pełny lub proporcjonalny zwrot pieniędzy, jeśli nie zastosujesz się do niniejszych Warunków użytkowania lub jeśli po rozsądnym ostrzeżeniu Twoje zachowanie stanowi zagrożenie dla klientów, personelu lub sprzętu – zwrot ten stanowi jedyne zapewnione odszkodowanieGAME może ograniczyć dostępność niektórych treści związanych z wiekiem, jeśli nie jest praktyczne unikanie kontaktu z innymi użytkownikami areny lub klientami detalicznymiGra zastrzega sobie prawo do żądania zaprzestania odtwarzania jakichkolwiek treści, do których uzyskujesz dostęp z własnego konta Steam, Xbox Live lub PSN w Belong Arena, jeśli uznamy, że jest to nieodpowiednie dla Twojego wieku, ale nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich treściRóżne rodzaje użytkowania Belong Arena są następujące: Aktywność wydawcy/Wydarzenia na arenie; Imprezy e-sportowe; Wynajem prywatny; Zapłać za grę.GAME zastrzega sobie prawo do wycofania lub ograniczenia dostępnych rodzajów użytkowania w Belong Arena w dowolnym momencie lub do zamknięcia Belong Arena bez powiadomienia, według własnego uznania.GAME zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej za wydarzenia e-sportowe w celu pokrycia kosztów personelu, utrzymania sprzętu i narzędzi. Opłata ta zostanie wyświetlona w czasie wydarzenia przy wejściu do Belong Arena. Do wejścia na takie wydarzenia wymagany jest stempel ręczny.Osoby, które celowo lub przypadkowo wyrządzą jakiekolwiek szkody w GRZE lub mieniu osób trzecich, elementach Belong Arena i sprzęcie do gier, ponoszą odpowiedzialność za koszty naprawy lub wymiany przedmiotów.GAME zastrzega sobie prawo do usunięcia z Belong Areny osób, które: używają wulgarnego języka; niewłaściwie używać przedmiotów i komponentów na Arenie Belong; są agresywne lub obraźliwe w jakikolwiek sposób wobec innych użytkowników Belong Arena lub personelu GAME

REGULAMIN

TNT GAMING ARENA

OGÓLNE2

.1. Niniejsza Umowa zawierająca niniejsze Warunki rezerwacji i Zrzeczenie się ma zastosowanie do każdej Rezerwacji wszelkich Usług i Czynności BaseStack.2.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki rezerwacji zawierają ważne informacje dotyczące udziału w jakiejkolwiek Czynności Klienta i/lub dowolnego Uczestnika w jego grupie i zapewnia, że ​​wszyscy członkowie jego strony są świadomi i wyrażają zgodę na związanie się niniejszą Umową.2.3. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu lub usunięcia dowolnego Klienta lub Uczestnika z dowolnej Lokalizacji BaseStack, który: nie przestrzega niniejszych Warunków lub Zrzeczenia; używać wyraźnego języka; niewłaściwie używać przedmiotów i składników Usług w dowolnej Lokalizacji BaseStack; są agresywne lub obraźliwe lub w jakikolwiek sposób stanowią zagrożenie dla innych Klientów BaseStack i/lub Uczestników lub pracowników BaseStack.2.4. Żadna zmiana niniejszych Warunków rezerwacji nie będzie wiążąca, chyba że zostanie to uzgodnione na piśmie przez BaseStack.2.5. BaseStack zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usługach i/lub wszelkich Działaniach, które mogą być dostępne z dowolnego powodu.2.6. BaseStack nie gwarantuje, że system rezerwacji online BaseStack będzie dostępny przez cały czas.2.7. System rezerwacji BaseStack jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Klienci zgadzają się nie używać systemu rezerwacji do jakichkolwiek celów komercyjnych lub biznesowych, a BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.2.8. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu „odmowa usługi” lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z systemu rezerwacji BaseStack lub stronę BaseStack.gg.2.9. BaseStack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych reklamowanych lub linkowanych ze strony BaseStack.gg. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poparcie przez nas tych powiązanych stron internetowych. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania.2.10. Wszyscy Klienci i Uczestnicy w wieku 12 lat i poniżej muszą być zalogowani, towarzyszyć im i nadzorowani przez cały czas przez uczestniczącą osobę w wieku 18 lat lub więcej.2.11. Każdy Klient lub Uczestnik korzystający z Usług BaseStack w wieku poniżej osiemnastu (18) lat musi mieć Zrzeczenie wypełnione przez rodzica lub opiekuna odpowiedzialnego za jego opiekę. Jeżeli rodzic lub opiekun wypełniający Zrzeczenie nie jest bezpośrednim rodzicem lub opiekunem Uczestnika, osoba wypełniająca i podpisująca Zrzeczenie oświadcza, że ​​ma upoważnienie bezpośredniego rodzica lub opiekuna Uczestnika do podpisania potwierdzenia Zrzeczenia się ryzyka, a BaseStack będzie polegać na takie pisemne oświadczenie, jakby zostało złożone przez bezpośredniego rodzica lub opiekuna Uczestnika.2.12. Żaden Uczestnik nie może wyrządzić szkody urządzeniom, Usługom, osprzętowi lub wyposażeniu BaseStack. Jeżeli szkoda została spowodowana przez Klienta lub któregokolwiek z Uczestników uczestniczących w potwierdzeniu Rezerwacji, Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za takie szkody (w tym przypadkowe) spowodowane przez takiego Uczestnika.2.13. BaseStack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, kradzież lub uszkodzenie mienia lub mienia Klienta lub jakiegokolwiek Uczestnika podczas przebywania w Lokalizacji BaseStack. Pieniądze lub kosztowności nie powinny zatem być pozostawione bez opieki.

3.REZERWACJE

3.1. Dokonywanie rezerwacji3.1.1. Dokonując Rezerwacji, Klient zgadza się, że wszelkie korzystanie z systemu rezerwacji online, dokonana Rezerwacja i korzystanie z Usługi w lokalizacji BaseStack podlegają niniejszym warunkom.3.1.2. Aby dokonać Rezerwacji, Klient musi być członkiem BaseStack i posiadać Konto BaseStack w celu dokończenia Rezerwacji. Jeśli nie ukończył 18 lat, Klient musi potwierdzić, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna na dokonanie Rezerwacji.3.1.3. Przed dokonaniem Rezerwacji Klient musi określić:3.1.3.1. do której lokalizacji BaseStack należy odwiedzić;3.1.3.2. datę, w której Klient chce dokonać Rezerwacji;3.1.3.3. Ilu graczy jest w drużynie Klienta. W jednej Rezerwacji może zostać objętych maksymalnie 6 Uczestników; oraz3.1.3.4. Czas trwania Rezerwacji (od 1 do 8 godzin, w odstępach co 1 godzinę).3.1.4. Po podaniu tych informacji zostaną wyświetlone przedziały czasowe dostępne do rezerwacji, na podstawie dostarczonych informacji, wraz z ceną pobieraną za każdy z przedziałów czasowych. Cena za przedziały czasowe może się różnić.3.1.5. Po wybraniu przedziału czasowego dla Rezerwacji, Klient będzie miał dziesięć minut na dokończenie Rezerwacji, w tym dokonanie płatności, lub wybrane zarezerwowane przedziały czasowe zostaną udostępnione do rezerwacji innemu Klientowi.3.1.6. Klient zostanie wówczas poproszony o potwierdzenie danych kontaktowych osoby dokonującej Rezerwacji oraz nazwisk i wieku Uczestników, którzy będą korzystać z rezerwowanych Usług (które nie muszą być tożsame z osobą dokonującą Rezerwacji).3.1.7. Wymagane jest podanie danych dotyczących wieku, ponieważ BaseStack może ograniczać dostęp do niektórych gier w oparciu o wiek graczy i/lub może wymagać zgody rodzica/opiekuna na umożliwienie Uczestnikom grania w określone gry z ograniczeniem wiekowym. Uczestników poniżej 12 roku życia nie wolno pozostawiać w BaseStack bez nadzoru rodzica lub opiekuna.3.2. Cena i płatność3.2.1. Wszystkie Rezerwacje muszą zostać opłacone w momencie Rezerwacji według stawek i cen ogłaszanych przez BaseStack. Ceny są cenami za osobę, chyba że są częścią Rezerwacji Party i nie są zależne od wieku.3.2.2. Zapłatę za rezerwację dokonamy w następującej kolejności:3.2.2.1. z wszelkich środków przechowywanych w portfelu BaseStack powiązanym z kontem BaseStack; oraz3.2.2.2. jeśli Klient nie ma żadnych środków w portfelu BaseStack lub saldo pozostaje do zapłacenia po pobraniu środków z jego portfela BaseStack, Klient zostanie poproszony o zapłacenie pozostałego salda opłaty za rezerwację przy użyciu karty kredytowej lub debetowej w czas dokonania Rezerwacji.3.2.3. BaseStack prześle potwierdzenie Rezerwacji wyszczególniające wszystkie Czynności zarezerwowane przez Klienta oraz datę i godzinę zarezerwowaną dla takich Czynności. Wszystkie wnioski o Rezerwację będą uznawane za zaakceptowane przez BaseStack dopiero po wystawieniu takiego potwierdzenia Rezerwacji.3.2.4. Jeżeli w potwierdzeniu Rezerwacji znajdzie się jakiś błąd lub pominięcie; Klient powiadomi BaseStack po otrzymaniu.3.2.5. BaseStack zastrzega sobie prawo do zmiany każdej reklamowanej ceny lub oferty w dowolnym momencie. BaseStack powiadomi jak najwięcej o wszelkich wahaniach cen.3.3. Rezerwacje imprezowe3.3.1. Wartość Rezerwacji Imprezowej musi zostać opłacona w całości w momencie Rezerwacji.3.3.2. Impreza Klienta musi przybyć do lokalizacji BaseStack piętnaście (15) minut przed planowaną godziną rozpoczęcia imprezy. Po przyjeździe Klient musi zameldować się u gospodarza imprezy, który następnie wyjaśni proces Rezerwacji. Prawo do wstępu można odmówić w dowolnym momencie, jeśli personel BaseStack uzna to za stosowne.3.3.3. Jeśli Klient spóźni się, nie otrzyma automatycznie pełnego czasu zarezerwowanego na platformach do gier lub Czynności i będzie zależny od dostępności i według uznania Personelu BaseStack.3.4. Anulowanie3.4.1. Klient jest uprawniony do anulowania Rezerwacji pod warunkiem, że BaseStack otrzyma takie żądanie anulowania co najmniej Dwadzieścia Osiem Dni przed datą i godziną wskazaną w potwierdzeniu Rezerwacji. BaseStack umożliwi Klientowi ponowne zaplanowanie anulowanej Rezerwacji, pod warunkiem, że został podany okres wypowiedzenia w ramach tej klauzuli, jednak jeśli Rezerwacja zostanie anulowana w ciągu 28 dni od potwierdzonej Rezerwacji, wówczas nie zostanie podany zwrot ani alternatywny termin Rezerwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli BaseStack według własnego uznania i w wyjątkowych okolicznościach zdecyduje się umożliwić Klientowi zmianę harmonogramu bez opłat, mimo że wymagane powiadomienie o tej klauzuli nie zostało dostarczone przez Klienta,3.4.2. BaseStack ma prawo anulować Rezerwację w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. W przypadku, gdy BaseStack zdecyduje się anulować Rezerwację Klienta, dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić Klienta tak szybko, jak to możliwe, a Klientowi przysługuje pełny zwrot pieniędzy ograniczony do kwot zapłaconych w związku z anulowaną Rezerwacją, i nie inne odszkodowania są płatne.

4. OBOWIĄZKI STRON4.1. Klient i wszyscy Uczestnicy muszą być członkami BaseStack, aby dokonywać Rezerwacji i logować się w celu korzystania z Usług BaseStack.4.2. Klient i wszyscy Uczestnicy (lub ich rodzic/opiekun poniżej 16 roku życia muszą zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki oraz warunki formularza potwierdzenia ryzyka BaseStack i zrzeczenia się ryzyka („Zrzeczenie”), aby uzyskać dostęp do Lokalizacji i Usług BaseStack. Zapis akceptacji Zrzeczenia będzie przechowywany na Koncie BaseStack Uczestnika i pozostanie ważny przez okres 12 miesięcy od daty akceptacji przez niego lub jego rodzica/opiekuna.4.3. Klient i/lub wszyscy Uczestnicy muszą być zalogowani do BaseStack przez członka personelu BaseStack w czasie wizyty. Należy podać i odnotować następujące dane: imię i nazwisko, wiek, numer członkowski BaseStack, podpis, rodzaj użytkowania, czas i datę wpisu. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia lub usunięcia Klienta i dowolnego Uczestnika z Lokalizacji BaseStack w przypadku podania fałszywych lub niedokładnych informacji.4.4. Klient i Uczestnicy mogą opuścić Lokalizację BaseStack i wrócić, ale muszą postępować zgodnie z procesem wylogowania się i zalogowania obowiązującym w Lokalizacji oraz muszą zachować wydaną przez BaseStack opaskę na rękę lub pieczątkę, aby móc ponownie wejść.4.5. Obowiązkiem Klienta i wszystkich Uczestników jest upewnienie się, że dotrą do Lokalizacji BaseStack w odpowiednim czasie, aby się zalogować i rozpocząć jakąkolwiek Aktywność w dniu i godzinie określonej w potwierdzeniu Rezerwacji. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut po rozpoczęciu Rezerwacji oraz anulowania Rezerwacji i udostępnienia platform innym Klientom. BaseStack nie jest zobowiązany do oferowania zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji lub odszkodowania w takich okolicznościach.4.6. Jeśli Klient spóźni się i nadal chce skorzystać z zarezerwowanych zestawów, a zestawy są nadal dostępne, Klient będzie musiał dokonać kolejnej Rezerwacji i uiścić odpowiednie opłaty za Rezerwację zestawów.4.7. Jeśli Klient poinformuje, że chce zaprzestać korzystania z Usługi przed upływem zarezerwowanego czasu lub jeśli mamy uzasadnione powody, by sądzić, że Klient lub Uczestnicy przestali korzystać z platform i nie zamierzają wracać, BaseStack zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich pozostały czas Rezerwacji oraz udostępnienie platform innym Klientom do Rezerwacji. W takim przypadku Klient nie będzie mógł powrócić do korzystania z platform bez uiszczenia dodatkowej opłaty rezerwacyjnej. W takich okolicznościach BaseStack nie jest zobowiązany do oferowania zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji ani odszkodowania za pozostały czas pozostały w Rezerwacji.4.8. Klient będzie miał dostęp tylko do treści odpowiednich dla wieku za pośrednictwem Usług. BaseStack zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu pełnoletności, którym może być tylko jeden z następujących: prawo jazdy, paszport lub dowód wieku wydany przez władze lokalne. BaseStack może ograniczyć dostępność niektórych treści związanych z wiekiem, jeśli unikanie kontaktu z innymi użytkownikami lub klientami detalicznymi jest niepraktyczne i zastrzega sobie prawo do wymagania od Klientów i/lub Uczestników zaprzestania odtwarzania jakichkolwiek treści dostępnych z ich Steam, Xbox Live, PSN lub inne konto do gry za pośrednictwem usług BaseStack, jeśli zostanie uznane za nieodpowiednie ze względu na wiek, ale nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich treści.4.9. Aby uzyskać zezwolenie na wejście do lokalizacji BaseStack, Klient i wszyscy Uczestnicy zgadzają się:4.9.1. Aby przez cały czas nosić wystawioną przez BaseStack opaskę na nadgarstek/pieczęć.4.9.2. Nie odtwarzać treści z ograniczeniami wiekowymi, które są nieodpowiednie dla ich wieku.4.9.3. Nie pokazywać innym Klientom lub Uczestnikom treści z ograniczeniami wiekowymi, które są nieodpowiednie do ich wieku.4.9.4. Nie uzyskiwać dostępu do żadnych ustawień kontrolnych na sprzęcie do gier bez wyraźnej zgody kierownictwa BaseStack, w tym między innymi do ustawień technicznych, dostępu do Internetu oraz przesyłania/pobierania danych i plików.4.9.5. Zgłaszanie wszelkich przypadków niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia mienia BaseStack, celowego lub przypadkowego, niezwłocznie członkowi personelu BaseStack.4.9.6. Informowanie BaseStack o wszelkich schorzeniach lub alergiach, w tym o padaczce wrażliwej na światło, przed wejściem.4.10. Uczestnictwo w działaniu nie jest pozbawione ryzyka, a poważne nadużycie może być śmiertelne. Wszyscy Uczestnicy będą zwracać szczególną uwagę na wszelkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa przekazywane przez personel BaseStack przed podjęciem ich Działania. Po uzyskaniu zezwolenia na wejście Uczestnicy nie będą bezpośrednio ani stale nadzorowani przez członka personelu BaseStack.4.11. BaseStack nie zapewnia ani nie przyjmuje odpowiedzialności za nadzór osób poniżej 18 roku życia w jakiejkolwiek lokalizacji BaseStack.4.12. Klient i wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że nie powinni podejmować Czynności, jeśli nie są do tego fizycznie lub psychicznie zdolni. Klient i wszyscy Uczestnicy podlegają wszelkim ograniczeniom wiekowym i zdrowotnym, które mogą być zalecone dla każdej Czynności, jak określono w momencie Rezerwacji. Uczestnicy będą musieli zaświadczyć, że nie cierpią na żadne schorzenia, które zwiększałyby prawdopodobieństwo udziału w jakimkolwiek incydencie, który mógłby spowodować obrażenia ich lub innych. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać członkowi personelu lokalizacji BaseStack przed wizytą. Każdy, kto nie spełni tych wymagań, nie będzie mógł podjąć działań. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że wszyscy członkowie Twojej partii spełniają te wymagania.4.13. Uczestnicy muszą być odpowiednio ubrani, a ze względów BHP BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu lub udziału w jakiejkolwiek Aktywności każdemu Uczestnikowi, który nie jest odpowiednio ubrany.4.14. BaseStack dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że wszelkie czynności zarezerwowane przez Klienta rozpoczynają się w zarezerwowanym czasie. Termin dostawy nie stanowi istoty Umowy, a BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, szkody, opłaty lub wydatki spowodowane bezpośrednio lub pośrednio jakimkolwiek opóźnieniem w dostarczeniu Usług.4.15. BaseStack ma prawo uniemożliwić każdemu Uczestnikowi podjęcie lub zakończenie Działania, który w jego opinii działa w sposób niebezpieczny lub niebezpieczny i/lub może wyrządzić krzywdę sobie, innym lub sprzętowi w Lokalizacji BaseStack. Obejmuje to Uczestnika, który nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, porad personelu BaseStack, obowiązującego systemu bezpieczeństwa lub każdego, kto jest uważany za będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.4.16. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za zwrot lub rekompensatę jakiegokolwiek rodzaju w przypadku, gdy którykolwiek z Uczestników nie może podjąć lub nie zdecyduje się na podjęcie lub ukończenie Działania.

5. ŻYWNOŚĆ I NAPOJE5.1. Jedzenie i napoje nie mogą być wnoszone do Lokalizacji BaseStack, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione z personelem BaseStack.5.2. Przekąski zakupione od BaseStack można spożywać w wyznaczonych miejscach.5.3. Klienci muszą dopilnować, aby wszelkie resztki żywności lub opakowania zostały usunięte tak szybko, jak to możliwe i natychmiast zgłosić wszelkie rozlania członkowi personelu BaseStack.

6. ZWROTY I ZMIANY6.1. Wszelkie zwroty należne zgodnie z niniejszymi Warunkami rezerwacji można dokonać wyłącznie przelewem bankowym na tę samą kartę debetową lub kredytową, której użyto do dokonania Rezerwacji, jeśli karta straciła ważność.6.2. Zmiany w Rezerwacjach będą dostępne wyłącznie w sposób opisany powyżej.

7. KORZYSTANIE Z INFORMACJI7.1. Informacje podane nam podczas dokonywania Rezerwacji są wykorzystywane wyłącznie w celu dokonania Rezerwacji i udostępnienia Usług w BaseStack Klientowi i Uczestnikom.7.2. Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania informacji, w ich oryginalnej lub przetworzonej formie, do celów BaseStack lub do celów jakiejkolwiek umowy ze stronami trzecimi. BaseStack przestrzega przepisów RODO i lokalnych przepisów dotyczących ochrony danych przez cały czas przetwarzania danych klientów oraz zgodnie z naszą Polityką prywatności.

8. FOTOGRAFIA, NAGRYWANIE I STREAMING 8.1. Klient i Uczestnicy zgadzają się, że w przypadku udostępnienia i wykorzystania usług przesyłania strumieniowego gier na żywo wszelkie utworzone treści i związane z nimi prawa są własnością firmy BaseStack i mogą być wykorzystywane na miejscu w Lokalizacji BaseStack, w innych Lokalizacjach BaseStack i mogą być przechowywane do celów marketingowych bez zobowiązań do zapłaty.8.2. Klient i Uczestnicy zgadzają się, że korzystając z Usług BaseStack mogą być fotografowani, ich wizerunek może zostać uchwycony i wykorzystany w celach marketingowych bez obowiązku zapłaty.8.3. BaseStack posiada procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia wszystkich swoich Klientów podczas korzystania z Lokalizacji BaseStack. Chociaż BaseStack zezwala na używanie w lokalizacji BaseStack sprzętu fotograficznego i nagrywającego, takiego jak aparaty fotograficzne i telefony komórkowe, jeśli użytkownik tego sprzętu nie uczestniczy w tym czasie w Aktywności, BaseStack wymaga, aby takie użycie było ograniczone do zdjęć lub nagrywania tylko Klienta lub osób w grupie tego Klienta.8.4. Sprzętu fotograficznego i nagrywającego, takiego jak aparaty fotograficzne i telefony komórkowe, w żadnych okolicznościach nie mogą być używane w toaletach lub innych miejscach, o których BaseStack może zdecydować według własnego uznania.8.5. BaseStack zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia lub cofnięcia zgody dowolnej osobie korzystającej z dowolnego sprzętu fotograficznego lub nagrywającego, jeśli BaseStack uzna, że ​​bezpieczeństwo i dobre samopoczucie jej Klientów zostało lub zostałoby uwzględnione.8.6. Każdy, kto robi zdjęcia lub używa sprzętu nagrywającego, który BaseStack uzna za natrętny lub niestosowny, zostanie poproszony o opuszczenie obiektu i może zostać zgłoszony na policję. W takich okolicznościach BaseStack nie jest zobowiązany do oferowania zwrotu pieniędzy, zmiany rezerwacji lub odszkodowania za czas pozostały w Rezerwacji.8.7. BaseStack prosi swoich Klientów o zachowanie czujności podczas korzystania z Lokalizacji BaseStack i zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących korzystania ze sprzętu fotograficznego członkowi personelu BaseStack.

9. POLITYKA UTRATY WŁASNOŚCI9.1. Wszelki majątek wchodzący w posiadanie BaseStack będzie traktowany w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem praw i tytułu własności. Nieruchomość sklasyfikowana jako znaleziona, w miarę możliwości, zostanie ponownie połączona ze swoim właścicielem. Jeśli nie można namierzyć właściciela, BaseStack zutylizuje go zgodnie z niniejszymi wytycznymi. BaseStack nie pozbawia innych ich własności, chyba że jest to zgodne z prawem.9.2. Oczekuje się, że Klient zgłosi BaseStack wszelkie utracone mienie, niezależnie od tego, czy jest to cenne, czy też inne, w rozsądnym terminie od daty utraty przedmiotu. BaseStack następnie wykorzysta wszystkie uzasadnione możliwości w celu zlokalizowania przedmiotu/ów i skontaktuje się z Klientem w sprawie swoich ustaleń.9.3. Mienie znalezione w lokalizacji BaseStack będzie przechowywane przez BaseStack przez maksymalny okres 30 dni, z wyjątkiem sytuacji, gdy znalezione przedmioty są lub obejmują: przedmioty elektryczne (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne), biżuterię, portfele, karty bankowe, poufne dokumenty, klucze lub wszelkie formy identyfikacji. Wszelkie przedmioty należące do tych kategorii zostaną zachowane od daty znalezionej w lokalizacji BaseStack przez kolejne 30 dni po standardowych 30 dniach. Jeśli jakakolwiek znaleziona własność nie zostanie odebrana przez właściciela w wyznaczonym czasie i nie nadaje się do repatriacji przez znalazcę, zostanie poddana recyklingowi lub zniszczona w stosownych przypadkach.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ10.1. Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej utworzone w wyniku Usług będą należeć do BaseStack, chyba że postanowiono inaczej w Umowie10.2. Klient i BaseStack nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI11.1. Klient (lub jego rodzic/opiekun, jeśli nie ukończył 18 lat) musi przejrzeć i zaakceptować warunki Formularza zrzeczenia się BaseStack, aby uzyskać dostęp do Lokalizacji i Usług BaseStack. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek własności lub jakiejkolwiek osoby wynikające z Rezerwacji lub uczestnictwa w Działaniach.11.2. Tam, gdzie w lokalizacji BaseStack dostępne są parkingi, wszelkie pojazdy i ich zawartość pozostawia się na ryzyko właścicieli.11.3. Żadne z postanowień niniejszych Warunków rezerwacji nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności BaseStack za śmierć lub obrażenia ciała, jednak BaseStack nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie straty lub szkody poniesione przez Klienta lub jakiegokolwiek Uczestnika w jakikolwiek sposób spowodowane w wyniku zaniedbania, naruszenie umowy lub w inny sposób przekraczający sumę ubezpieczenia w ramach polisy ubezpieczeniowej posiadanej przez BaseStack w roku ubezpieczenia, w którym roszczenie powoda zostało zgłoszone po raz pierwszy.11.4. BaseStack nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach wobec Klienta ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek pośrednią lub wynikową utratę zysku, wynikową lub inną stratę ekonomiczną poniesioną przez stronę w jakikolwiek sposób spowodowany w wyniku zaniedbania, naruszenia umowy, wprowadzenia w błąd lub w inny sposób .

12. ODSZKODOWANIEKlient zwolni BaseStack z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, koszty i wydatki, które BaseStack może ponieść i które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Klienta któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków rezerwacji.

13. ROZWIĄZANIE13.1. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu świadczenia Usług zgodnie z Potwierdzeniem Rezerwacji lub do jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z niniejszymi Warunkami Rezerwacji.13.2. BaseStack może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient nie dokonał jakiejkolwiek należnej płatności lub jeśli Klient dopuści się istotnego naruszenia niniejszych Warunków rezerwacji.13.3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jeśli druga strona: (i) stanie się niewypłacalna w rozumieniu przepisów dotyczących niewypłacalności mających zastosowanie do odpowiedniej Lokalizacji BaseStack, (ii) wyznaczyła odbiorcę, (iii) została z zastrzeżeniem wniosku o likwidację, (iv) zawrze układ lub układ ze swoimi wierzycielami, (v) podejmie uchwałę o zaprzestaniu działalności lub faktycznie zaprzestaje działalności, lub (vi) z zastrzeżeniem, że jest podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, zostanie rozwiązana lub ogłoszona upadłość , lub wszelkie równoważne działania przewidziane w lokalnym prawie mającym zastosowanie do odpowiedniej Lokalizacji BaseStack

14. SIŁA WYŻSZABaseStack nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie wynika ze zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi z przyczyn losowych, strajków, lokautów, wypadków , wojna, pożar, pandemia, awaria zakładu lub sprzętu lub niedobór lub niedostępność surowców z naturalnego źródła dostaw, a BaseStack ma prawo do rozsądnego przedłużenia swoich zobowiązań.

15. PRAWA OSÓB TRZECICHŻadne z postanowień niniejszych Warunków Rezerwacji nie ma na celu przyznania jakichkolwiek praw osobom trzecim, a wszelkie prawa przewidujące prawa osób trzecich są wyłączone, o ile jest to prawnie możliwe.

16. CESJAKlient nie jest uprawniony do cesji swoich praw lub obowiązków ani delegowania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody BaseStack.

17. ODSTĄPIENIAW przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie lub postanowienie niniejszych Warunków rezerwacji zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu przez jakikolwiek sąd właściwej jurysdykcji, postanowienie takie zostanie zerwane, a pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. tak jakby niniejsze Warunki Rezerwacji zostały uzgodnione z usunięciem nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia.

18. PRAWO WŁAŚCIWENiniejsze Warunki rezerwacji podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem kraju, w którym użytkownik korzysta z Usług lub Działalności BaseStack , a strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów tego kraju w których korzystasz z usług lub działań BaseStack .

19. COVID 19 OBSŁUGUJEMYNASZE LOKALIZACJE BASESTACK ZGODNIE Z NASZĄ OPUBLIKOWANĄ POLITYKĄ COVID. DORADZAMY NASZYM KLIENTOM I ODWIEDZAJĄCYM, ABY PRZESTRZEGALI SIĘ ŚCISŁYCH WYTYCZNYCH RZĄDOWYCH I SAMOIZOLACJĄ SIĘ, JEŚLI WYŚWIETLASZ JAKIEKOLWIEK OBJAWY COVID19 LUB MASZ POCZUCIE KONTAKTU Z KAŻDYM, KTÓRY MA COVID19.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA ESPORTS GAME ARENA

W esportsgamearena, dostępnym pod adresem www.esportsgamearena.nl, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność naszych gości. Niniejsza Polityka prywatności zawiera rodzaje informacji gromadzonych i rejestrowanych przez esportsgamearena oraz sposób ich wykorzystywania.Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie wahaj się z nami skontaktować. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniali i/lub zbierali w esportsgamearena. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do jakichkolwiek informacji gromadzonych w trybie offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa. Nasza Polityka Prywatności została stworzona przy pomocy darmowego Generatora Polityki Prywatności .ZGODAKorzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na naszą Politykę Prywatności i zgadzasz się na jej warunki.INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMYDane osobowe, o które jesteś proszony, oraz powody, dla których jesteś proszony o ich podanie, zostaną Ci wyjaśnione w momencie, w którym poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych.Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje o Tobie, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączników, które możesz nam wysłać, oraz wszelkie inne informacje, które możesz podać.Podczas rejestracji Konta możemy poprosić o Twoje dane kontaktowe, w tym takie elementy, jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu.JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANEZgromadzone przez nas informacje wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:Zapewniamy, obsługujemy i utrzymujemy naszą stronę internetowąUlepszaj, personalizuj i rozszerzaj naszą stronę internetowąZrozum i przeanalizuj, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowejOpracuj nowe produkty, usługi, funkcje i funkcjonalnościKomunikować się z Tobą, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w tym w celu obsługi klienta, w celu dostarczania aktualizacji i innych informacji dotyczących strony internetowej oraz w celach marketingowych i promocyjnychWysyłam Ci e-maileZnajdź i zapobiegaj oszustwomPLIKI DZIENNIKAesportsgamearena postępuje zgodnie ze standardową procedurą korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i stanowią część analizy usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), datę i godzinę, strony odsyłające/wyjścia i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby. Celem informacji jest analiza trendów, administrowanie serwisem, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz zbieranie danych demograficznych.PLIKI COOKIE I SYGNALIZATORY WWWJak każda inna strona internetowa, esportsgamearena używa plików „cookies”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.Aby uzyskać więcej ogólnych informacji na temat plików cookie, przeczytaj artykuł o plikach cookie na stronie internetowej Generuj politykę prywatności .POLITYKA PRYWATNOŚCI PARTNERÓW REKLAMOWYCHMożesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych esportsgamearena.Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnalizatory sieci Web, które są używane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych na esportsgamearena, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Gdy to nastąpi, automatycznie otrzymają Twój adres IP. Technologie te służą do pomiaru skuteczności ich kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych, które widzisz na odwiedzanych stronach internetowych.Należy pamiętać, że esportsgamearena nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez reklamodawców zewnętrznych.POLITYKA PRYWATNOŚCI STRON TRZECICHPolityka prywatności esportsgamearena nie dotyczy innych reklamodawców ani stron internetowych. Dlatego zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi Politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji.Możesz wyłączyć pliki cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych, można je znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.PRAWA DO PRYWATNOŚCI CCPA (NIE SPRZEDAWAJ MOICH DANYCH OSOBOWYCH)Zgodnie z CCPA konsumenci z Kalifornii mają między innymi prawo do:Poproś firmę, która zbiera dane osobowe konsumentów, o ujawnienie kategorii i określonych elementów danych osobowych, które firma zbiera na temat konsumentów.Poproś firmę o usunięcie wszelkich zebranych przez firmę danych osobowych dotyczących konsumenta.Zażądaj, aby firma, która sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawała danych osobowych konsumenta.Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na odpowiedź. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.PRAWA DO OCHRONY DANYCH RODOChcielibyśmy upewnić się, że jesteś w pełni świadomy wszystkich swoich praw do ochrony danych. Każdemu użytkownikowi przysługuje:Prawo dostępu – Masz prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Za tę usługę możemy pobrać niewielką opłatę.Prawo do sprostowania – masz prawo zażądać poprawienia wszelkich informacji, które uważasz za niedokładne. Masz również prawo zażądać od nas uzupełnienia informacji, które Twoim zdaniem są niekompletne.Prawo do usunięcia – masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, pod pewnymi warunkami.Prawo do ograniczenia przetwarzania – Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.Prawo do przenoszenia danych – masz prawo zażądać, abyśmy pod pewnymi warunkami przenieśli zebrane przez nas dane do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie.Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na odpowiedź. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.INFORMACJE DLA DZIECIKolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie dzieciom ochrony podczas korzystania z internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.esportsgamearena nie gromadzi świadomie żadnych Danych osobowych umożliwiających identyfikację od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko udostępniło tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, gorąco zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestró

Lokal gastronomiczny GAME OVER, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Relia dalej „Lokal” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd Klubu.

§2

Jedyną oficjalną stroną lokalu gastronomicznego jest strona https://www.facebook.com/BarGameOverGdansk/?ref=page_internal GAME OVER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.

§3

Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez Lokal automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas otwarcia lokalu, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych Lokalu. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i re emitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku, zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. Lokal uprawniony jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.

§4

W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez Lokal na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w §3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w §3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.

§5

Zgoda określona w §3 i §4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących wydarzeń.

§6

Osoby wchodzące na teren lokalu, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§7

W celu zapewnienia Gościom Lokalu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Lokal zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie GAME OVER. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Lokalu.

§8

O wejściu osób na teren Lokalu decyduje kierownik lokalu, barmani lub pracownicy ochrony lokalu, mają oni prawo odmówić wstępu na teren GAME OVER bez podania przyczyny.

§9

Do Lokalu nie będą wpuszczane osoby poniżej 18. roku życia nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. Kierownik, barman lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Lokalu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Lokal zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.

§10

Przyjmuje się, że każda wchodząca na teren Lokalu osoba w momencie wejścia posiada ukończony 18 rok życia, jeżeli na teren Lokalu chciałaby wejść osoba nieposiadająca ukończonego 18. roku życia, powinna ona niezwłocznie poinformować o tym kierownika, barmana lub pracownika ochrony Lokalu. W przypadku niezgłoszenia faktu nieposiadania przez osobę wchodzącą do lokalu pełnoletności, przyjmuje się, że wprowadziła on w błąd pracowników Lokalu oraz osoby świadczące usługi na rzecz lokalu.

§11

Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Lokalu mają prawo odmówić wstępu na teren GAME OVER, w przypadku gdy ilość osób przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu, zgodnie z „REGULAMIN PRZEBYWANIA NA TERENIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO „GAME OVER” W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19”.

§12

Osoby przebywające w Lokalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników GAME OVER i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

§13

Zabrania się wnoszenia na teren Lokalu:

jedzenia,

napojów,

alkoholu,

środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,

broni palnej i gazowej,

noży i innych ostrych przedmiotów,

wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,

innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Lokalu, zwierząt.

§14

Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Lokal zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren GAME OVER.

§15

Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Lokalu, ich mienia oraz mienia Lokalu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin GAME OVER zostaną wyproszone z lokalu.

§16

Lokal jest czynny od niedzieli do czwartku w godzinach 14:00 do 2:00 oraz od piątku do soboty od 14:00 do 04:00.

§17

Lokal zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego wydarzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w wysokości wpłaconej (pojedynczej wysokości). Odwołanie wydarzenia nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.

§18

Lokal nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas godzin otwarcia, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.

§19

Oprócz podstawowych godzin otwarcia lokalu, ponadto godzina zamknięcia Lokalu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera Lokalu.

§20

Może się zdarzyć, że w ramach organizowanego wydarzenia za wejście do Lokalu pobierana będzie opłata. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty w zależności od wydarzenia.

§21

Opłata za wejście do Lokalu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski, lub pieczątki, lub biletu imiennego w postaci kodu kreskowego lub QR) osobom trzecim.

§22

Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można za pośrednictwem komunikator Messenger by Facebook pod adresem: @BarGameOverGdansk.

§23

Lokal jest obiektem monitorowanym, a nagrania z obiektu przechowywane są nie dłużej, niż jeden tydzień od dnia rejestracji i mogą zostać udostępnione tylko i wyłącznie Policji bądź prokuratorowi.

§24

Goście Lokalu są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi oraz ochrony.

§25

W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Lokalu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Lokalu.

§26

W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Lokalu, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Lokalu odpowiada sprawca zniszczenia lub osoba za niego odpowiedzialna.

§27

Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia Lokalu ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.

§28

Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Lokalu.

§29

Zabrania się użytkowania wyposażenia Lokalu niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt audio/ video, gier planszowych, konsol do gier, kontrolerów.

§30

Zabrania się wychodzenia poza teren Lokalu z przedmiotami stanowiącymi własność Lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery, gry planszowe, nośniki CD, konsole, kontrolery itp.

§31

Obsługa Lokalu zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób bądź mienia lokalu.

§32

Lokal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do Lokalu lub w jego obrębie.

§33

W Lokalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§34

Goście Lokalu przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

§35

Obsługa Lokalu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

§36

Pracownicy ani kadra kierownicza lokalu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie GAME OVER.

§37

W lokalu można nieodpłatnie wypożyczyć gry planszowe oraz cyfrowe, są one dostępne na barze.

§38

W ramach czynności wypożyczania gier należy pozostawić na barze dokument stanowiący potwierdzenie tożsamości wypożyczającego, który następnie należy odebrać w trakcie zwrotu gry. Dokument do czasu odebrania go przez osobę wypożyczającą, będzie przechowywanie w miejscu niedostępnym dla osób postronnych niezwiązanych z Lokalem, a dane na nim umieszczone nie zostaną wykorzystane pod warunkiem nienaruszenia żadnego z przepisów powyższego regulaminu.

§39

W przypadku zniszczenia którejkolwiek z wypożyczonych gier zarówno w formie papierowej, plastikowej, jak i cyfrowej bądź doprowadzenia gry do stanu nieużywalności tj. zgubie znacznej ilości elementów danej gry, zalania gry cieczą, połamanie gry, zarysowanie płyty, fizyczne uszkodzenie konsoli lub kontrolera, wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

§40

Odpowiedzialność wypożyczającego w przypadku zniszczenia: gry planszowej, nośnika CD, konsoli do gier, kontrolera od konsoli, kształtuje się w następujący sposób:

zniszczenie gry planszowej – lokal pobiera opłatę w wysokości 100 zł,

zniszczenie gry na nośniku CD – lokal pobiera opłatę w wysokości 100 zł,

zniszczenie konsoli do gier – lokal pobiera opłatę w wysokości 500 zł,

zniszczenie kontrolera od konsoli – lokal pobiera opłatę w wysokości 200 zł.

To samo tyczy się sytuacji wyniesienia przez wypożyczające z lokalu jednego w powyższych elementów.

§41

Każdy z gości lokalu ma obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych oraz tam, gdzie nie może zachować bezpiecznego dystansu od innych gości czy pracowników lokalu.

§42

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo gości lokalu, Lokal przestrzega wszelkich ustalonych norm sanitarnych obowiązujących w związku z pandemią Covid-19.

§43

Każdy z gości powinien zachowywać bezpieczny dystans społeczny.

§44

Zaleca się częste mycie oraz dezynfekcję rąk.

§45

Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.06.2020 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.

§46

Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Lokalu, o której mowa w §2 oraz na ścianie naprzeciwko drzwi wejściowych do lokalu.

OUR STORY

Quality, not quantity

We have made quality our habit. It’s not something that we just strive for – we live by this principle every day.