REGULAMIN TURNIEJU League of Legend 5vs5

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w turnieju e-sportowego w grę ''League of Legend'' oraz jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem (dalej: „Regulamin”).

3. Organizatorem Turnieju jest TNT Gaming Arena, Plac Kazimierza Wielkiego 4, 33-100 Tarnów, NIP 8733286189 :, REGON: 522813615 (dalej: „Organizator”).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.

5. Aby turniej się odbył musi złosić się do nas conajmniej 8 drużyn.

6. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników Organizator ma prawo anulować Konkurs.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TURNIEJU

Turniej rozpoczyna się w dniu 11.12.2022 w lokalu TNT Gaming Arena, Plac Kazimierza Wielkiego 4, 33-100 Tarnów i będzie trwał do 18grudnia.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Turnieju (dalej: „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Turnieju ukończyły 13 lat, posiada obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

*Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Turnieju za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;

2. Zgłoszenie udziału można podsyłać poprzez media społecznościowe (instagram, facebook) lub bezpośrednio zgłosić się w TNT Gaming Arena.

2a. Zapisy trwają do 9.12.2022r.

3. Wpisowe (50zł od drużyny) można wpłacić:

  • osobiście w lokalu (Plac Kazimierza Wielkiego 4),

  • poprzez BLIK na numer telefonu: 691 796 556 w tytule: Nick z gry

  • na konto bankowe: 44 1140 2004 0000 3702 8269 3118 TNT Gaming Arena w tytule: Nick z gry

3. Każdy Uczestnik Konkursu musi być posiadaczem prywatnego konta Riot na serwerze EUNE.

4. Uczestnik, biorąc udział w Turnieju potwierdza, że jest świadomy, że o efekcie danej rozgrywki i wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

5. Kodeks postępowania Każdy z Uczestników zobowiązany jest zachowywać się w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do pozostałych uczestników, przedstawicieli Administratora oraz innych osób trzecich. Każdy Uczestnik powinien zachowywać odpowiednią postawę oraz kulturę osobistą i kulturę wypowiedzi. Uczestnicy zobowiązani są rozstrzygać wszelkie spory w sposób kulturalny, z poszanowaniem innych uczestników. Zachowania wyrażające agresję słowną i fizyczną, groźby lub zastraszanie, a także naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobra osobiste, prawa czy obowiązki innych osób, traktowane będą jako stanowiące podstawę do nałożenia kary w sposób, jaki Administrator uzna za adekwatny, z dyskwalifikacją włącznie.

6. Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/próbek poprzez stream i inne media społecznościowe.

§ 4 ZASADY ROZGRYWEK

1. W grze używamy tej samej nazwy, który podaliśmy w zapisach. Pierwsze mecze z tabelki rozegrają się w sobote, zastrzegamy sobie prawo do zorganizowania meczy w trakcie tygodnia w dogodnych godzinach ustalonych przez organizatora i kapitanów poszczególnych drużyn.

2. Drużyna musi składać się z pięciu osób w składzie podstawowym.

3. Podczas rejestracji Drużyna musi wyznaczyć swojego kapitana.

4. Zawody rozgrywane są na oficjalnym serwerze gry: EU Nordic & East, tryb Tournament Draft 5 vs 5.

5. SKŁADY DRUŻYN: Cały turniej drużyny rozgrywają w niezmienionych składach podanych na początku turnieju przez kapitana zespołu. Zezwala się na zmianę składu w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych np. pogorszony stan zdrowia zawodnika lub wyjazd zawodnika z powodów rodzinnych. Taka zmiana jest jednorazowa i nieodwołalna.

6.Drużyna ma prawo zgłoszenia jednego gracza rezerwowego.

7. Mecz, który został przerwany z przyczyn technicznych zostanie wznowiony po wcześniejszej pauzie rozgrywki. W przypadku kolejnych problemów Administrator może podjąć decyzje o ponownym rozegraniu spotkania.

8. W dniu 9.12.2022 zostanie rozlosowana drabinka eliminacyjna w celu wyłonienia 8 drużyn które wezmą udział w turnieju głównym.

§ 5 DECYZJE ORGANIZATORA:

Wszystkie decyzje dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, weryfikowania spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, harmonogramu jak również decyzje w zakresie kar za niewłaściwe zachowania, leżą wyłącznie w gestii Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 6 NAGRODY

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny. Pula nagród to 400zł lecz może się ona zwiększyć w zależności od liczby chętnych drużyn.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Turnieju i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

§ 8 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2022 r.

Oczekujemy od każdego uczestnika okazywania sobie szacunku i dobrej zabawy. Dla uczestników turnieju przewidziany jest rabat 30% na każdą godzinę gry przed turniejem.

Do zobaczenia :D