REGULAMIN KONKURSU

NA FACEBOOKU

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem (dalej: „Regulamin”).

2. Konkurs jest organizowany na profilu: „TNT Gaming Arena Tarnów” w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/tntgamingarenatarnow i jest zwany dalej: „Konkursem”

3. Organizatorem Konkursu jest TNT Gaming Arena, Plac Kazimierza Wielkiego 4, 33-100 Tarnów, NIP 8733286189 :, REGON: 522813615 (dalej: „Organizator”).

4. Fundatorem nagród jest Organizator.

5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem postów konkursowych (zwanych dalej: Postami Konkursowymi) umieszczonych na Facebooku oraz Instagramie Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/TNTgamingarenatarnow oraz https://www.instagram.com/tntarenatarnow/ (dalej: „Strony Konkursowe”/ „Profile”).

6. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 05.11.2022 r. do dnia 12.11.2022 r („Czas trwania Konkursu”), przy czym czynności związane z przyznawaniem nagrody zakończą się do dnia 14.11.2022 r.

7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook i Instagram, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany.

8. Serwis Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizacje i prowadzenie Konkursu.

9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

10. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze.

11. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

§ 2 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, które:

  • ♦ są zarejestrowanymi użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Facebook lub Instagram;

  • ♦ mieszkają w Tarnowie lub okolicach (do 70km)

  • ♦ osoby pełnoletnie

  • ♦ osoby niepełnoletnie po ukończeniu 13 roku życia,– za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna i która zaakceptuje Regulamin. W przypadku uzyskania nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią na żądanie Organizatora udokumentują zgodę na uczestnictwo w Konkursie.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie za pomocą jednego z Postów Konkursowych. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność oraz wykluczenie z udziału w Konkursie.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego publicznego konta osobistego w serwisie Facebook lub Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin tych osób.

5. Oceniać będzie komisja która wybierze najbardziej kreatywną/ciekawą wypowiedź.

§ 3 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  •  Polubienie postu konkursowego

  • ♦ Wykonać zadanie Konkursowe polegające na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi dlaczego ta myszka miałaby trafić do Ciebie.

2. Organizator również upoważniony jest do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w następujących przypadkach:

a) niezgodności z Regulaminem;

b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;

d) gdy zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie.

e) naruszenia postanowień regulaminów serwisu społecznościowego Facebook i Instagram;

§ 4 NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest myszka HyperX Pulsefire Haste.

2. Nagrody podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na Facebooku i Instagramie pod postem konkursowym opublikowanym na profilu TNT Gaming Arena Tarnów, w formie komentarza.

4 . Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody w ciągu 2 dni roboczych od ich wyłonienia, za pośrednictwem portalu Facebook.

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzca ma 7dni roboczych na odebranie nagrody, osobiście pod podanym adresem: Plac Kazimierza 4 33-100 Tarnów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika.

8. Organizator ma prawo nagrodzić kolejnego Uczestnika w przypadku nieodebrania nagrody.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3.W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora nagrody.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora konkursu w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.

5. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna, przy czym Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na Facebooku Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. O dotrzymaniu terminu nadesłania wiadomości, informacji, korespondencji lub innej przesyłki przewidzianej Regulaminem decydować będzie data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.11.2022 r.