REGULAMIN TURNIEJU

FIFA23

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w turnieju e-sportowego w grę ''FIFA23'' oraz jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem (dalej: „Regulamin”).

3. Organizatorem Turnieju jest TNT Gaming Arena, Plac Kazimierza Wielkiego 4, 33-100 Tarnów, NIP 8733286189 :, REGON: 522813615 (dalej: „Organizator”).

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.

5. Aby turniej się odbył musi złosić się do nas 16 zawodników.

6. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca.

§ 2 CZAS I MIEJSCE TURNIEJU

Turniej rozpoczyna się w dniu 18.03.2023 w lokalu TNT Gaming Arena, Plac Kazimierza Wielkiego 4, 33-100 Tarnów.

§ 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Turnieju (dalej: „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, które w dniu rozpoczęcia Turnieju ukończyły 13 lat, posiada obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

*Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Turnieju za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;

2. Zgłoszenie udziału można podsyłać poprzez media społecznościowe (instagram, facebook) lub bezpośrednio zgłosić się w TNT Gaming Arena.

3. Wpisowe (15zł od osoby) można wpłacić:

 • osobiście w lokalu (Plac Kazimierza Wielkiego 4),

 • poprzez BLIK na numer telefonu: 691 796 556 w tytule: Nick

 • na konto bankowe: 44 1140 2004 0000 3702 8269 3118 TNT Gaming Arena w tytule: Nick

  *Nicki graczy nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie.

4. Uczestnik, biorąc udział w Turnieju potwierdza, że jest świadomy, że o efekcie danej rozgrywki i wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

5. Kodeks postępowania Każdy z Uczestników zobowiązany jest zachowywać się w odpowiedni sposób oraz z szacunkiem w stosunku do pozostałych uczestników, przedstawicieli Administratora oraz innych osób trzecich.

Każdy Uczestnik powinien zachowywać odpowiednią postawę oraz kulturę osobistą i kulturę wypowiedzi.

Uczestnicy zobowiązani są rozstrzygać wszelkie spory w sposób kulturalny, z poszanowaniem innych uczestników. Zachowania wyrażające agresję słowną i fizyczną, groźby lub zastraszanie, a także naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobra osobiste, prawa czy obowiązki innych osób, traktowane będą jako stanowiące podstawę do nałożenia kary w sposób, jaki Administrator uzna za adekwatny, z dyskwalifikacją włącznie.

Następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

a) Celowe wyłączanie konsoli lub telewizora,

b) Rzucanie padami,

c) Uruchamianie podczas rozgrywki „Trener FIFA”,

d) Niesportowe zachowanie, niewłaściwe, nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi,

e) Włączanie pauzy w grze w trakcie posiadania piłki przez rywala,

f) Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku,

g) Oczywiste pozwolenie przeciwnikowi wygrania meczu.

§ 4 ORGANIZACJA TURNIEJU

1.Turniej odbywa się na konsoli Playstation 5.

2. Drabinka z meczami zostanie wygenerowana 16 marca.

2.Turniej odbywa się w dwóch fazach:

Faza grupowa: 16 zawodników (w przypadku większej ilości zainteresowanych, możliwa zmiana na 32 zawodników)

 1. Gracze zostaną przypisani do grup drogą losowania przez Organizatora, 4 grupy po 4 zawodników

 2. Mecze rozgrywane są w systemie Best of One (BO1).

 3. Wygrany mecz – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrany mecz – 0 pkt.

 4. W przypadku takiej samej ilości punktów w tabeli, o przejściu dalej decyduje:

 • w pierwszej kolejności wyniki meczy

 • w drugiej kolejności iloraz łącznej liczby bramek, strzelonych przez gracza i strzelonych temu graczowi przez innych

 • w trzeciej kolejności średnia celność strzałów

Faza pucharowa: 8 zawodników

 1. W fazie pucharowej drużyny rozgrywają mecze według systemu pucharowego – gracz przegrany odpada z Turnieju.

 2. W przypadku remisu obowiązuje klasyczna dogrywka, a jeśli ta nie przyniesie rozstrzygnięcia, to o awansie decydują rzuty karne.

 3. W finale Turnieju gra ze sobą dwóch najlepszych graczy z fazy pucharowej.

§ 5 ZASADY MECZU:

Spotkania rozgrywane w trybie Szybkie mecze,

 1. Długość połowy: 5 minut,

 2. Poziom trudności: Klasa Światowa,

 3. Szybkość gry: Normalna,

 4. Kontuzje: wył,

 5. Spalone: wł,

 6. Kartki: wł,

 7. Zagrania ręką: wył,

 8. Stadion: bez cieni

 9. Pogoda: dobra,

 10. Pora dnia: dzień/noc,

 11. Liczba zmian: 3,

 12. Sterowanie: Dowolne,

 13. Kamera: Współpraca

 14. Trener FIFA: Ukryj.

 15. Składy: offline

 16. Pozostałe ustawienia Domyślne.

2. Zmiana ustawień gry przez graczy jest zabroniona.

3. Organizator ma prawo dokonywania zmian w ustawieniach meczu w trakcie Turnieju.

4. Przed meczem zawodnik ma minutę na ustawienie składu, kontrolera, formacji dostępnych w grze oraz dowolne ustawienie własnej taktyki.

5. Dozwolone jest wybranie dwóch takich samych drużyn.

§ 5 DECYZJE ORGANIZATORA:

Wszystkie decyzje dotyczące interpretacji postanowień Regulaminu, weryfikowania spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, harmonogramu jak również decyzje w zakresie kar za niewłaściwe zachowania, leżą wyłącznie w gestii Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 6 NAGRODY

1. Pula nagród to 250PLN lecz może się ona zmienić w zależności od liczby chętnych drużyn.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Turnieju i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

§ 8 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie.

2. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2023 r.

Do zobaczenia :D